આ રીતે પૈસાનું મેનેજમેન્ટ કરો, ક્યારેય દુઃખી નહીં થવું પડે

બને તેટલું વહેલું પૈસાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શરૂ કરી દો

બીજાને સફળતા જોઈને ક્યારેય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ન કરવું

બીજાને સફળતા જોઈને ક્યારેય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ન કરવું

જેના વિશે કાંઈ જ્ઞાન ન હોય તેમાંક્યારેય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ  ન કરવું

જેના વિશે કાંઈ જ્ઞાન ન હોય તેમાંક્યારેય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ  ન કરવું

કોઈ એક જ જગ્યાએ બધાં રૂપિયા ન રોકી દેવા

કોઈ એક જ જગ્યાએ બધાં રૂપિયા ન રોકી દેવા

બીજાને દેખાડો કરવા માટે ક્યારેય ખર્ચો ન કરશો

બીજાને દેખાડો કરવા માટે ક્યારેય ખર્ચો ન કરશો

અંગત સુખ સાહ્યબી માટે ક્યારેય લોન ન લેવી

અંગત સુખ સાહ્યબી માટે ક્યારેય લોન ન લેવી

લાગણીઓ કે સંબંધમાં તણાઈને ક્યારેય રૂપિયાનું રોકાણ ન કરવું

લાગણીઓ કે સંબંધમાં તણાઈને ક્યારેય રૂપિયાનું રોકાણ ન કરવું